สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ชำนาญการศุลกากร

ตัวแทนออกของ

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
 • 9 เข้าชมวันนี้
 • 430 เข้าชมเดือนนี้
 • 261,436 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 2
กรมศุลกากร เลขที่ 2 ถ.มไหสวรรย์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 10120
หมายเลขโทรศัพท์ 08-0015-1901

ทุนศึกษา/อบรม

ทุนรัฐบาล (ก.พ.) : ทุนพัฒนาข้าราชการตามความต้องการของกรมศุลกากร (ทุนศึกษา)

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลาโดยประมาณ
1. ทุนรัฐบาล (ก.พ.) :
ทุนพัฒนาข้าราชการตามความต้องการ
ของกรมศุลกากร (ทุนศึกษา)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาที่ได้รับจัดสรรทุน :
** จำนวนทุนและสาขาวิชา
ที่ได้รับการจัดสรร ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ.ในแต่ละปี

 1. เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลังไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ในระดับปริญญาตรี **วุฒิของสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีที่สามารถสมัครได้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงาน ก.พ. ในแต่ละปี
 3. อายุไม่เกิน 40 ปี
 4. มีผลสอบ TOEFL ibt ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน
 5. ไม่เคยได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
 6. มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
 7. ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอุทิศและเสียสละ
 8. มีความเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
 1. กลับมาปฏิบัติงานในส่วนราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น และต้องชดใช้เงินทุนอีกเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุนที่ได้รับเพื่อเป็นเบี้ยปรับ
 3. ผู้มีสิทธิได้รับทุน ต้องจัดทำ "โครงการหรือแผนงาน ที่จะกลับมาปฏิบัติภายหลังสำเร็จการศึกษา" ที่สามารถปฏิบัติได้จริง จัดส่งก่อนลาไปศึกษา
  และภายหลังสำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติราชการ
  จะต้องดำเนินการตามโครงการหรือแผนงานฯ ที่ได้จัดทำไว้
1 - 2 ปี หรือตาม ระยะเวลา ที่สถานศึกษา กำหนด
 1. ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1x1.5 นิ้ว
 2. สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนา Transcript ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท อย่างละ 1 ชุด
 3. แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
 5. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
  ** ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษมายื่นก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
พฤศจิกายน - ธันวาคม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

ทุนศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประเภททุนศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ณ ต่างประเทศ

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลาโดยประมาณ
2.1 ทุนศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประเภททุนศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ณ ต่างประเทศ สาขาวิชาที่ได้รับจัดสรรทุน :
** จำนวนทุนและสาขาวิชาที่ได้รับในแต่ละปีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
 1. เป็นข้าราชการในสังกัดกรมศุลกากรไม่น้อยกว่า 1 ปี และดำรงตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้วุฒิปริญญาตรีเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และเมื่อศึกษาสำเร็จจะต้องมีเวลาปฎิบัติราชการชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ
 2. มีความรู้ภาษาต่างประเทศที่จะใช้ในการศึกษานั้นได้ ในระดับที่ ก.พ. กำหนด มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.75
 3. ผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาโทและจะศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอก จะต้องมีหนังสือรับรองหรือหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาเดิมว่าสามารถศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้ว
 4. มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศได้ โดยผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทย์ ก.พ. กำหนดหรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน
 5. ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ.
 1. กลับมาปฏิบัติงานในส่วนราชการ
  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า
  ของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 1
  ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ
  สำนักงาน ก.พ. รวมทั้งชดใช้เงินทุน
  ที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น และต้องชดใช้
  เงินทุนอีกเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุน
  ที่ได้รับเพื่อเป็นเบี้ยปรับ
 3. ผู้มีสิทธิได้รับทุน ต้องจัดทำ "โครงการหรือแผนงาน ที่จะกลับมาปฏิบัติภายหลังสำเร็จการศึกษา" ที่สามารถปฏิบัติได้จริง จัดส่งก่อนลาไปศึกษา
  และภายหลังสำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติราชการจะต้องดำเนินการตามโครงการหรือแผนงานฯ ที่ได้จัดทำไว้
1 - 2 ปี หรือตาม ระยะเวลา ที่สถานศึกษา กำหนด
 1. ใบสมัคร
 2. โครงการหรือแนวทางการศึกษาและหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง
 3. บันทึกของส่วนราชการต้นสังกัดแสดงเหตุผลความจำเป็นและความต้องการทางราชการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฎิบัติราชการ
 4. รายละเอียดหลักสูตร
 5. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาฃ
 6. สำเนาผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
 7. สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนา Transcript ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 8. สำเนา ก.พ. 7
 9. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มกราคม - มีนาคม

ทุนศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประเภททุนศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ (นอกเวลาราชการ)

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลาโดยประมาณ
2.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ (นอกเวลาราชการ) สาขาวิชาที่ได้รับจัดสรรทุน:
 1. วิชาการคอมพิวเตอร์
 2. การวิจัยการดำเนินการ
 3. โลจิสติกส์การบริหารความเสี่ยง
 4. การค้าระหว่างประเทศ
 5. การเจรจาต่อรอง กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายระหว่างประเทศ
 6. การบัญชี การเงินและการคลัง
 7. เศรษฐศาสตร์
 1. เป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป
 2. มีความรู้ภาษาต่างประเทศที่จะใช้ในการศึกษานั้นได้ ในระดับที่ ก.พ. กำหนด มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.75
 3. ผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาโทและจะศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอก จะต้องมีหนังสือรับรองหรือหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาเดิมว่าสามารถศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้ว
 4. มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศได้ โดยผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทย์ ก.พ. กำหนดหรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน
 5. ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ.
 1. กลับมาปฏิบัติงานในส่วนราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ สำนักงาน ก.พ. รวมทั้งชดใช้เงินทุน ที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นและต้องชดใช้เงินทุนอีกเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุนที่ได้รับเพื่อเป็นเบี้ยปรับ
1 - 2 ปี หรือตาม ระยะเวลา ที่สถานศึกษากำหนด
 1. ใบสมัคร
 2. เอกสารตอบรับเป็นนักศึกษา
 3. รายละเอียดหลักสูตร
 4. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 5. สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนา Transcript ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 6. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีนาคม - มิถุนายน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

ทุนศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประเภททุนศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ (ทุนส่วนกลาง)

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลา
โดยประมาณ
2.3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ (ทุนส่วนกลาง) สาขาวิชาที่ได้รับจัดสรรทุน : สาขาวิชาที่สอดคล้อง สนับสนุนและเป็นประโยชนืต่อภารกิจของกรมฯ ** จำนวนทุนทีได้รับในแค่ะลปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวการคลัง
 1. เป็นข้าราชการในสังกัดกรมศุลกากรไม่น้อยกว่า 2 ปี
 2. อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่เริ่มเปิดการศึกษา
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่จะศึกษาต่อปริญญาเอก หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขานั้นๆ ได้
 4. ยังไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
 5. สถาบันการศึกษาตอบรับให้เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษาที่กองทุนพัฒนาบุุคลากรของกระทรวงการคลังได้มีการอนุมัติจัดสรรทุน
 6. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่ตํ่ากว่า 3.00
 7. มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
 8. ปฎิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
 9. มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถเพียงพอสามารถศึกษาในระดับปริญญาเอกได้สำเร็จ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
 10. เป็นผู้ที่มีเวลากลับมาปฎิบัติราชการ หลังจากศึกษาสำเร็จแล้วเพียงพอที่จะชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ
 11. เป็นผู้ทีมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคอ้วนอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 12. ในปีงบประมาณที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกลงโทษทางวินัยเว้นแต่เป็นโทษภาคฑัณฑ์ และหรือไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 1. กลับมาปฏิบัติงานในส่วนราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า
 2. กรณีที่ไม่ปฎิบัติตามข้อ 1 ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้ รวมทั้งชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นและต้องชดใช้เงินทุนอีกเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุนที่ได้รับเพือเป็นเบี้ยปรับ
ตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด
 1. ใบสมัคร
 2. บันทึกเหตุผลและความจำเป็นที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
 3. หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษา
 4. หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท)
 5. รายละเอียดหลักสูตร
 6. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 7. คำรับรองของผู้บังคับบัญชา
 8. สำเนาผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (ถ้ามี)
 9. สำเนา ก.พ. 7
 10. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีนาคม - มิถุนายน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

ทุน Japan-WCO Human Resource Development Programme ประเภททุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Public Finance

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลาโดยประมาณ
3.1 ทุน Japan-WCO Human Resource Development Programme ประเภททุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Public Finance สาขาวิชาที่ได้รับจัดสรรทุน : Public Finance
สถานศึกษาที่กำหนด: National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 1. เป็นข้าราชการในสังกัดกรมศุลกากร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีอายุไม่เกิน 35 ปี
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 4. มีผลการสอบ TOELF (ibT) 79/ (pbt) 550 หรือ IELTS 6.0
 5. ไม่เคยได้รับทุนอื่นๆ จาก Japan-WCO Human Resource Development Programme
 1. กลับมาปฏิบัติงานในกรมศุลกากรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. ภายหลังจบการศึกษาแล้ว 3 ปี ผู้ได้รับทุนต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษามาปรับใช้ในการทำงานส่งให้ทางสถานศึกษา
 3. ผู้มีสิทธิได้รับทุน ต้องจัดทำ "โครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติภายหลังสำเร็จการศึกษา" ที่สามารถปฏิบัติได้จริง จัดส่งก่อนลาไปศึกษาและภายหลังสำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติราชการ จะต้องดำเนินการตามโครงการหรือแผนงานฯ ที่ได้จัดทำไว้
1 ปี
 1. ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องดำเนินการสมัครและจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครไปยังสถานศึกษาด้วยตนเอง
 2. รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grips.ac.jp/en/
กุมภาพันธ์

ทุน Japan-WCO Human Resource Development Programme ประเภททุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Strategic Management and Intellectual Property Rights (IPR)

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลาโดยประมาณ
3.2 ทุน Japan-WCO Human Resource Development Programme ประเภททุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Strategic Management and Intellectual Property Rights (IPR) สาขาวิชาที่ได้รับจัดสรรทุน : Strategic Management and Intellectual Property Rights (IPR) สถานศึกษาที่กำหนด: Aoyama Gakuin University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 1. เป็นข้าราชการในสังกัดกรมศุลกากร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีอายุไม่เกิน 40 ปี
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 4. มีผลการสอบ TOELF (ibT) 79/ (pbt) 550 หรือ IELTS 6.0
 5. ไม่เคยได้รับทุนอื่นๆ จาก Japan-WCO Human Resource Development Programme
 1. กลับมาปฏิบัติงานในกรมศุลกากรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. ภายหลังจบการศึกษาแล้ว 3 ปี ผู้ได้รับทุนต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษามาปรับใช้ในการทำงานส่งให้ทางสถานศึกษา
 3. ผู้มีสิทธิได้รับทุน ต้องจัดทำ "โครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติภายหลังสำเร็จการศึกษา" ที่สามารถปฏิบัติได้จริง จัดส่งก่อนลาไปศึกษาและภายหลังสำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติราชการ จะต้องดำเนินการตามโครงการหรือแผนงานฯ ที่ได้จัดทำไว้
1 ปี
 1. ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องดำเนินการสมัครและจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครไปยังสถานศึกษาด้วยตนเอง
 2. รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grips.ac.jp/en/
กุมภาพันธ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

ทุนฝึกอบรมภาษาจีนจากสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลาโดยประมาณ
4 ทุนฝึกอบรมภาษาจีน จากสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน ฝึกอบรม: ภาษาจีน
สถานศึกษาที่กำหนด: มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาลัยภาษาจีน เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 1. เป็นข้าราชการ มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป
 3. มีพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น
 4. มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
 5. ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
 6. มีความเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ เพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
 7. l
 1. กลับมาปฏิบัติงานในกรมศุลกากรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. ผู้มีสิทธิได้รับทุน ต้องจัดทำ "โครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติภายหลังสำเร็จการศึกษา" ที่สามารถปฏิบัติได้จริง จัดส่งก่อนลาไปศึกษาและภายหลังสำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติราชการจะต้องดำเนินการตามโครงการหรือแผนงานฯ ที่ได้จัดทำไว้
1 ปี
 1. แบบฟอร์มการขอรับทุนของสมาคมฯ
 2. ประวัติส่วนตัว
 3. สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนา Transcript
 4. หนังสือรับรองการทำงาน
 5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. สำเนาหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
ตุลาคม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศ (ก.พ.) ประเภททุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลาโดยประมาณ
5.1 ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศ (ก.พ.) ประเภททุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง ทุนฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะหลักทางการบริหาร 5 ด้าน ได้แก่
- การพัฒนาสภาวะผู้นำ
- การมีวิสัยทัศน์
- การเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยน
- การควบคุมตนเอง
- การสอนงานและการมอบหมายงาน
 1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ
 2. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 55 ปี
 3. ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนฝึกอบรมสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง
 4. หากเคยไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 1. กลับมาปฏิบัติงานในกรมศุลกากรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น และต้องชดใช้เงินทุนอีกเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุนที่ได้รับเพื่อเป็นเบี้ยปรับ
ตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด
 1. ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องดำเนินการสมัครและจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ด้วยตนเอง
 2. รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนรัฐบาล" หัวข้อย่อย "ทุนฝึกอบรม"
มกราคม - พฤษภาคม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศ (ก.พ.) ประเภททุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลาโดยประมาณ
5.2 ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศ (ก.พ.) ประเภททุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ทุนฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะหรือความรู้/ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจประจำที่รับผิดชอบ
 1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ
 2. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 55 ปี
 3. ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนสำหรับพัฒนาความเชี่ยวชาญ/ความรู้เฉพาะด้าน
 1. กลับมาปฏิบัติงานในส่วนราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น และต้องชดใช้เงินทุนอีกเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุนที่ได้รับเพื่อเป็นเบี้ยปรับ
ตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด
 1. ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องดำเนินการสมัครและจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ด้วยตนเอง
 2. รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนรัฐบาล" หัวข้อย่อย "ทุนฝึกอบรม"
มกราคม - พฤษภาคม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศ (ก.พ.) ประเภททุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลาโดยประมาณ
5.3 ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศ (ก.พ.) ประเภททุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง ทุนฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะหลักทางการบริหาร 5 ด้าน ได้แก่
- การพัฒนาสภาวะผู้นำ
- การมีวิสัยทัศน์
- การเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยน
- การควบคุมตนเอง
- การสอนงานและการมอบหมายงาน
 1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหาร
 2. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 57 ปี
 3. ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนฝึกอบรมสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง
 4. หากเคยไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 1. กลับมาปฏิบัติงานในกรมศุลกากรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น และต้องชดใช้เงินทุนอีกเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุนที่ได้รับเพื่อเป็นเบี้ยปรับ
ตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด
 1. ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องดำเนินการสมัครและจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ด้วยตนเอง
 2. รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนรัฐบาล" หัวข้อย่อย "ทุนฝึกอบรม"
มกราคม - พฤษภาคม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ (ก.พ.): ทุนสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network)

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลาโดยประมาณ
6 ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ (ก.พ.): ทุนสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) ทุุนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
 1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและเป็นผู้เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมศุลกากร
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 3. มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
 4. ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
 5. มีความเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
 6. หากเคยไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 7. ไม่เคยได้รับทุนสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network)
 8. ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
 1. กลับมาปฏิบัติงานในส่วนราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น และต้องชดใช้เงินทุนอีกเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุนที่ได้รับเพื่อเป็นเบี้ยปรับ
11 วัน
 1. ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องดำเนินการสมัครและจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ด้วยตนเอง
 2. รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนรัฐบาล" หัวข้อย่อย "ทุนฝึกอบรม"
กุมภาพันธ์ - เมษายน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ