สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

# ชื่อโรงเรียน/สถาบันเอกชน
1 โรงเรียนบริหารธุรกิจสากล
(Wyne Berg Academy)
2 โรงเรียนศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศและภาษาสาทร
(IEA Institute of Exim Academy)
3 สถาบันอบรมไอทีไอ(สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย)
(Import-export Training Institute (ITI))
4 โรงเรียนภัทรภูมิคอมพิวเตอร์
5 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
6 สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
7 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ (ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ)
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9 โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
(International Transport & Business School (ITBS))
10 บริษัท เวล บีอิง เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
11 โรงเรียนส่งเสริมการนำเข้า-ส่งออก
12 โรงเรียนภาษาและธุรกิจการบิน (นิคส์)
13 โรงเรียนไทยไฟลท์เทรนนิ่ง