สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน