สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ชำนาญการศุลกากร

ตัวแทนออกของ

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
 • 9 เข้าชมวันนี้
 • 1,277 เข้าชมเดือนนี้
 • 214,648 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 15
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 4927 หรือ 5907

ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศ (ก.พ.) ประเภททุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลาโดยประมาณ
5.1 ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศ (ก.พ.) ประเภททุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง ทุนฝึกอบรมในและ/ต่างประเทศตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะหลักทางการบริหาร 5 ด้าน ได้แก่
- การพัฒนาสภาวะผู้นำ
- การมีวิสัยทัศน์
- การเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยน
- การควบคุมตนเอง
- การสอนงานและการมอบหมายงาน
 1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ
 2. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 55 ปี
 3. ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนฝึกอบรมสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง
 4. หากเคยไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 1. กลับมาปฏิบัติงานในกรมศุลกากรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น และต้องชดใช้เงินทุนอีกเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุนที่ได้รับเพื่อเป็นเบี้ยปรับ
ตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด
 1. ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องดำเนินการสมัครและจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ด้วยตนเอง
 2. รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนรัฐบาล" หัวข้อย่อย "ทุนฝึกอบรม"
มกราคม - พฤษภาคม
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 สิงหาคม 2559 15:17:36
จำนวนผู้เข้าชม : 15,398
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ