สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ชำนาญการศุลกากร

ตัวแทนออกของ

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
 • 9 เข้าชมวันนี้
 • 1,133 เข้าชมเดือนนี้
 • 212,003 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 15
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 4927 หรือ 5907

ทุนฝึกอบรมภาษาจีนจากสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลาโดยประมาณ
4 ทุนฝึกอบรมภาษาจีน จากสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน ฝึกอบรม: ภาษาจีน
สถานศึกษาที่กำหนด: มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาลัยภาษาจีน เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 1. เป็นข้าราชการ มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป
 3. มีพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น
 4. มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
 5. ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
 6. มีความเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ เพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
 7. l
 1. กลับมาปฏิบัติงานในกรมศุลกากรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. ผู้มีสิทธิได้รับทุน ต้องจัดทำ "โครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติภายหลังสำเร็จการศึกษา" ที่สามารถปฏิบัติได้จริง จัดส่งก่อนลาไปศึกษาและภายหลังสำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติราชการจะต้องดำเนินการตามโครงการหรือแผนงานฯ ที่ได้จัดทำไว้
1 ปี
 1. แบบฟอร์มการขอรับทุนของสมาคมฯ
 2. ประวัติส่วนตัว
 3. สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนา Transcript
 4. หนังสือรับรองการทำงาน
 5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. สำเนาหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
ตุลาคม
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 11 สิงหาคม 2559 15:41:41
จำนวนผู้เข้าชม : 15,199
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ