สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ชำนาญการศุลกากร

ตัวแทนออกของ

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 2 เข้าชม ณ เวลานี้
 • 10 เข้าชมวันนี้
 • 1,134 เข้าชมเดือนนี้
 • 212,004 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 15
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 4927 หรือ 5907

ทุน Japan-WCO Human Resource Development Programme ประเภททุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Strategic Management and Intellectual Property Rights (IPR)

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลาโดยประมาณ
3.2 ทุน Japan-WCO Human Resource Development Programme ประเภททุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Strategic Management and Intellectual Property Rights (IPR) สาขาวิชาที่ได้รับจัดสรรทุน : Strategic Management and Intellectual Property Rights (IPR) สถานศึกษาที่กำหนด: Aoyama Gakuin University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 1. เป็นข้าราชการในสังกัดกรมศุลกากร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีอายุไม่เกิน 40 ปี
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 4. มีผลการสอบ TOELF (ibT) 79/ (pbt) 550 หรือ IELTS 6.0
 5. ไม่เคยได้รับทุนอื่นๆ จาก Japan-WCO Human Resource Development Programme
 1. กลับมาปฏิบัติงานในกรมศุลกากรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. ภายหลังจบการศึกษาแล้ว 3 ปี ผู้ได้รับทุนต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษามาปรับใช้ในการทำงานส่งให้ทางสถานศึกษา
 3. ผู้มีสิทธิได้รับทุน ต้องจัดทำ "โครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติภายหลังสำเร็จการศึกษา" ที่สามารถปฏิบัติได้จริง จัดส่งก่อนลาไปศึกษาและภายหลังสำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติราชการ จะต้องดำเนินการตามโครงการหรือแผนงานฯ ที่ได้จัดทำไว้
1 ปี
 1. ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องดำเนินการสมัครและจัดส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครไปยังสถานศึกษาด้วยตนเอง
 2. รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grips.ac.jp/en/
กุมภาพันธ์
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 11 สิงหาคม 2559 15:43:37
จำนวนผู้เข้าชม : 15,376
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ