สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ชำนาญการศุลกากร

ตัวแทนออกของ

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
 • 12 เข้าชมวันนี้
 • 1,136 เข้าชมเดือนนี้
 • 212,006 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 15
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 4927 หรือ 5907

ทุนศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประเภททุนศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ณ ต่างประเทศ

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลาโดยประมาณ
2.1 ทุนศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประเภททุนศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ณ ต่างประเทศ สาขาวิชาที่ได้รับจัดสรรทุน :
** จำนวนทุนและสาขาวิชาที่ได้รับในแต่ละปีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
 1. เป็นข้าราชการในสังกัดกรมศุลกากรไม่น้อยกว่า 1 ปี และดำรงตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้วุฒิปริญญาตรีเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และเมื่อศึกษาสำเร็จจะต้องมีเวลาปฎิบัติราชการชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ
 2. มีความรู้ภาษาต่างประเทศที่จะใช้ในการศึกษานั้นได้ ในระดับที่ ก.พ. กำหนด มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.75
 3. ผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาโทและจะศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอก จะต้องมีหนังสือรับรองหรือหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาเดิมว่าสามารถศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้ว
 4. มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศได้ โดยผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทย์ ก.พ. กำหนดหรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน
 5. ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ.
 1. กลับมาปฏิบัติงานในส่วนราชการ
  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า
  ของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 1
  ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ
  สำนักงาน ก.พ. รวมทั้งชดใช้เงินทุน
  ที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น และต้องชดใช้
  เงินทุนอีกเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุน
  ที่ได้รับเพื่อเป็นเบี้ยปรับ
 3. ผู้มีสิทธิได้รับทุน ต้องจัดทำ "โครงการหรือแผนงาน ที่จะกลับมาปฏิบัติภายหลังสำเร็จการศึกษา" ที่สามารถปฏิบัติได้จริง จัดส่งก่อนลาไปศึกษา
  และภายหลังสำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติราชการจะต้องดำเนินการตามโครงการหรือแผนงานฯ ที่ได้จัดทำไว้
1 - 2 ปี หรือตาม ระยะเวลา ที่สถานศึกษา กำหนด
 1. ใบสมัคร
 2. โครงการหรือแนวทางการศึกษาและหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง
 3. บันทึกของส่วนราชการต้นสังกัดแสดงเหตุผลความจำเป็นและความต้องการทางราชการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฎิบัติราชการ
 4. รายละเอียดหลักสูตร
 5. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาฃ
 6. สำเนาผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
 7. สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนา Transcript ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 8. สำเนา ก.พ. 7
 9. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มกราคม - มีนาคม
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 สิงหาคม 2559 15:11:43
จำนวนผู้เข้าชม : 15,308

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ