สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ชำนาญการศุลกากร

ตัวแทนออกของ

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
 • 12 เข้าชมวันนี้
 • 1,136 เข้าชมเดือนนี้
 • 212,006 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 15
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 4927 หรือ 5907

ทุนรัฐบาล (ก.พ.) : ทุนพัฒนาข้าราชการตามความต้องการของกรมศุลกากร (ทุนศึกษา)

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลาโดยประมาณ
1. ทุนรัฐบาล (ก.พ.) :
ทุนพัฒนาข้าราชการตามความต้องการ
ของกรมศุลกากร (ทุนศึกษา)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาที่ได้รับจัดสรรทุน :
** จำนวนทุนและสาขาวิชา
ที่ได้รับการจัดสรร ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ.ในแต่ละปี

 1. เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลังไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ในระดับปริญญาตรี **วุฒิของสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีที่สามารถสมัครได้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงาน ก.พ. ในแต่ละปี
 3. อายุไม่เกิน 40 ปี
 4. มีผลสอบ TOEFL ibt ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน
 5. ไม่เคยได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
 6. มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
 7. ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอุทิศและเสียสละ
 8. มีความเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
 1. กลับมาปฏิบัติงานในส่วนราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น และต้องชดใช้เงินทุนอีกเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุนที่ได้รับเพื่อเป็นเบี้ยปรับ
 3. ผู้มีสิทธิได้รับทุน ต้องจัดทำ "โครงการหรือแผนงาน ที่จะกลับมาปฏิบัติภายหลังสำเร็จการศึกษา" ที่สามารถปฏิบัติได้จริง จัดส่งก่อนลาไปศึกษา
  และภายหลังสำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติราชการ
  จะต้องดำเนินการตามโครงการหรือแผนงานฯ ที่ได้จัดทำไว้
1 - 2 ปี หรือตาม ระยะเวลา ที่สถานศึกษา กำหนด
 1. ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1x1.5 นิ้ว
 2. สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนา Transcript ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท อย่างละ 1 ชุด
 3. แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวนอย่างละ 1 ชุด
 5. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS
  ** ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษมายื่นก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
พฤศจิกายน - ธันวาคม
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 11 สิงหาคม 2559 15:36:38
จำนวนผู้เข้าชม : 15,556
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ