สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ชำนาญการศุลกากร

ตัวแทนออกของ

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
 • 11 เข้าชมวันนี้
 • 1,135 เข้าชมเดือนนี้
 • 212,005 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 15
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 4927 หรือ 5907

ทุนศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประเภททุนศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ (ทุนส่วนกลาง)

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลา
โดยประมาณ
2.3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ (ทุนส่วนกลาง) สาขาวิชาที่ได้รับจัดสรรทุน : สาขาวิชาที่สอดคล้อง สนับสนุนและเป็นประโยชนืต่อภารกิจของกรมฯ ** จำนวนทุนทีได้รับในแค่ะลปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวการคลัง
 1. เป็นข้าราชการในสังกัดกรมศุลกากรไม่น้อยกว่า 2 ปี
 2. อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่เริ่มเปิดการศึกษา
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่จะศึกษาต่อปริญญาเอก หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขานั้นๆ ได้
 4. ยังไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
 5. สถาบันการศึกษาตอบรับให้เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษาที่กองทุนพัฒนาบุุคลากรของกระทรวงการคลังได้มีการอนุมัติจัดสรรทุน
 6. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่ตํ่ากว่า 3.00
 7. มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
 8. ปฎิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
 9. มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถเพียงพอสามารถศึกษาในระดับปริญญาเอกได้สำเร็จ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
 10. เป็นผู้ที่มีเวลากลับมาปฎิบัติราชการ หลังจากศึกษาสำเร็จแล้วเพียงพอที่จะชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ
 11. เป็นผู้ทีมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคอ้วนอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 12. ในปีงบประมาณที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกลงโทษทางวินัยเว้นแต่เป็นโทษภาคฑัณฑ์ และหรือไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 1. กลับมาปฏิบัติงานในส่วนราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า
 2. กรณีที่ไม่ปฎิบัติตามข้อ 1 ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้ รวมทั้งชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นและต้องชดใช้เงินทุนอีกเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุนที่ได้รับเพือเป็นเบี้ยปรับ
ตามระยะเวลาที่สถานศึกษากำหนด
 1. ใบสมัคร
 2. บันทึกเหตุผลและความจำเป็นที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
 3. หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษา
 4. หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท)
 5. รายละเอียดหลักสูตร
 6. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 7. คำรับรองของผู้บังคับบัญชา
 8. สำเนาผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (ถ้ามี)
 9. สำเนา ก.พ. 7
 10. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีนาคม - มิถุนายน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 สิงหาคม 2559 15:14:02
จำนวนผู้เข้าชม : 15,099
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ