สถาบันวิทยาการศุลกากร
Customs Academy
 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ผู้ชำนาญการศุลกากร

ตัวแทนออกของ

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
 • 11 เข้าชมวันนี้
 • 1,135 เข้าชมเดือนนี้
 • 212,005 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 15
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-7000 ต่อ 4927 หรือ 5907

ทุนศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประเภททุนศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ (นอกเวลาราชการ)

ลำดับ ชื่อทุน/แหล่งทุน รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ข้อผูกพันในการรับทุน ระยะเวลาทุน รับสมัคร ช่วงเวลาโดยประมาณ
2.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ (นอกเวลาราชการ) สาขาวิชาที่ได้รับจัดสรรทุน:
 1. วิชาการคอมพิวเตอร์
 2. การวิจัยการดำเนินการ
 3. โลจิสติกส์การบริหารความเสี่ยง
 4. การค้าระหว่างประเทศ
 5. การเจรจาต่อรอง กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายระหว่างประเทศ
 6. การบัญชี การเงินและการคลัง
 7. เศรษฐศาสตร์
 1. เป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป
 2. มีความรู้ภาษาต่างประเทศที่จะใช้ในการศึกษานั้นได้ ในระดับที่ ก.พ. กำหนด มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.75
 3. ผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาโทและจะศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอก จะต้องมีหนังสือรับรองหรือหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาเดิมว่าสามารถศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้ว
 4. มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพอนามัยดีพอที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศได้ โดยผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทย์ ก.พ. กำหนดหรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน
 5. ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ.
 1. กลับมาปฏิบัติงานในส่วนราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 ต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ สำนักงาน ก.พ. รวมทั้งชดใช้เงินทุน ที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นและต้องชดใช้เงินทุนอีกเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุนที่ได้รับเพื่อเป็นเบี้ยปรับ
1 - 2 ปี หรือตาม ระยะเวลา ที่สถานศึกษากำหนด
 1. ใบสมัคร
 2. เอกสารตอบรับเป็นนักศึกษา
 3. รายละเอียดหลักสูตร
 4. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 5. สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนา Transcript ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 6. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีนาคม - มิถุนายน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 11 สิงหาคม 2559 15:42:31
จำนวนผู้เข้าชม : 15,398
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิทยาการศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 14
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000 ต่อ 4873 หรือ 5830

เว็บไซต์รองรับ Browser Internet Explorer 11 Mozilla Firefox 48.0 Google Chrome 51.0 และ Opera 39.0
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสถาบันวิทยาการศุลกากร
ลิขสิทธิ์ ? 2015 สถาบันวิทยาการศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ